[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
 

Algemene voorwaarden puur-S

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Coach: Esther Puntman puur-S, handelende als zelfstandig gevestigde voedings |sport |detox praktijk;

Cliënt: degene aan wie door de coach advies verleend wordt, dan wel degene die deelneemt aan een event;

Arts: de huisarts of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is;

Event: Alle vormen van events vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn: workshops, food safari’s lezingen, sapvasten kuren, dag events, 8-weken programma’s en dergelijke.

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingscoach wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met puur-S worden aan gegaan zowel in de praktijk van puur-S als op afstand.
Artikel 2.2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PUUR-S voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij PUUR-S zijn in te zien.
Artikel 2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3. Algemeen

De coach geeft advies aan de cliënt op het praktijkadres. Het is ook mogelijk om voedingsadvies per e-mail, telefoon of Skype te ontvangen. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt. Rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënt.

Artikel 4. Basis

De coach zal de cliënt op persoonlijke basis coachen. Indien de cliënt onder behandeling is van een arts, houdt de cliënt zelf de arts op de hoogte van het verloop van de coaching. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.


Artikel 5. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is voor een consultafspraak, dient hij/zij de coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen, alsook de desbetreffende afspraak niet te verzetten. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5.1. Tussentijdse annulering coach traject | sapvasten kuur

Indien de cliënt de coaching tussentijds tijdens een lopend coachtraject wil annuleren, dient de cliënt de kosten te voldoen tot en met de week waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf de daar opvolgende week zullen aan cliënt worden gerestitueerd. Reeds lopende Sapvasten kuren kunnen niet tussentijds geannuleerd worden.

Artikel 5.2. Voorafgaand annuleren van deelname aan een event

Artikel 6. Tariefstelling

Voor de coaching aanvangt deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach is niet gerechtigd prijsstijgingen door te voeren tijdens een coaching traject. Indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, blijft de eerder afgesproken prijs gelden, tenzij er een nieuwe overeenkomst tot stand komt.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

puur-S behoudt te allen tijde alle rechten op verstrekte documenten, E-boeken, receptenbundels, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, advies en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

Artikel 8. Betaling

Artikel 8.1 Ten aanzien van een overeenkomst afgesloten op de praktijk van puur-S dient de betaling, tenzij anders is overeengekomen, door de cliënt aan de coach contant of op rekening te geschieden voorafgaande aan het betreffende consult, sapvasten kuur. De coach is gerechtigd een consult, sapvasten kuur te weigeren indien de cliënt de betaling niet vooraf heeft voldaan.

Artikel 8.2. Ten aanzien van een overeenkomst op afstand dient de betaling, tenzij anders is overeengekomen, elektronisch te geschieden via de website van puur-S.
Artikel 8.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft puur-S passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal puur-S daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Artikel 8.4. Bij de verkoop van producten met vooruitbetaling, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De coach heeft het recht de overeengekomen consulten , sapvasten kuren of andere events op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching, sapvasten kuur dagen worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Het advies van de coach is naar haar aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 week coaching. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
[/av_textblock]